\n
Logga: Sandéns Security Printing

Uppförandekod

1. Införandet

Sandéns Security Printing vill ta sitt ansvar i den värld vi lever i idag – närmiljön, besökare, anställda och leverantörer.

Som en del av detta ansvar vill Sandéns Security Printing i nära samarbete med sina leverantörer se till att de företag som tillverkar Sandéns Security Printings produkter och tillhandahåller Sandéns Security Printings tjänster upprätthåller höga sociala och miljömässiga standarder – att de är hållbara på lång sikt. Ett av sätten som detta regleras på är genom Sandéns Security Printings uppförandekod.

Uppförandekoden definierar och beskriver de krav som Sandéns Security Printing ställer på sina leverantörer. Leverantörerna förväntas i sin tur tillämpa Sandéns Security Printings uppförandekod (eller deras egen om den motsvarar Sandéns Security Printings kod) på sina leverantörer.

Dessa krav bygger på vedertagna internationella konventioner, bestämmelser, förordningar och direktiv, samt på nationell lagstiftning. Till exempel:

 •  FN:s globalkompakta
 •  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
 •  FN:s konvention om barnets rättigheter
 •  FN:s konvention mot korruption
 •  FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
 •  FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
 •  FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
 •  FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
 •  FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, inklusive protokoll
 •  ILO:s konventioner 1, 14, 26, 29, 79, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 131, 132, 135, 138, 142, 143, 154, 155, 158, 159 och 182, och tillhörande rekommendationer
 •  OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 •  Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 •  Europeiska konventionen om åtgärder mot människohandel
 •  Europeiska konventionen om skydd för barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp

1.1 Språk

Denna uppförandekod har upprättats på svenska och engelska och är tillämplig på dessa språk. Eventuella översättningar till andra språk bör betraktas som referensmaterial.

2. Efterlevnad av lagar

Alla leverantörer måste följa relevanta nationella lagar, regler och förordningar i de länder där de är verksamma. Om det finns konflikter mellan kraven i denna uppförandekod och nationell lagstiftning måste leverantörerna uppfylla det strängare kravet. Kraven i denna uppförandekod kan sträcka sig längre än nationell lagstiftning. 

3. Arbetstagarnas rättigheter

3.1 Minderåriga arbetstagare

En arbetstagare definieras som minderårig (en minderårig) fram till 18 års ålder. 

Innan en minderårig kan anställas förväntas leverantören göra en riskbedömning av anställningssituationen. Leverantörerna måste också se till att tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner tillhandahålls före och under anställningen. 

Varje anställd under 18 år måste skyddas från utnyttjande för ekonomisk vinning och från att utföra uppgifter som medför en risk för fysisk, psykisk eller social ohälsa, eller som medför minskade möjligheter till utbildning och utveckling.

3.2 Tvångsarbete eller löneslaveri

Tvångsarbete eller löneslaveri accepteras inte. 

3.3 Anställningsavtal

Alla anställda har rätt till ett skriftligt avtal, skrivet på det nationella språket. I avtalet måste anställningsvillkoren anges tydligt. 

3.4 Löner & förmåner

Leverantörerna måste betala sina anställda minst den lagstadgade minimilönen, accepterad branschlön eller kollektivt överenskommen lön. Alternativet som väljs är det som ger den anställde den högsta lönen.

Löner måste betalas i kontanter, inte in natura. Löneutbetalningar måste göras regelbundet, i tid och i sin helhet, direkt till den anställde.

Alla anställda har rätt till ett skriftligt lönebesked som tydligt visar lönedelarna.

Ersättning måste ges för all övertid i enlighet med gällande lagar eller avtal. 

Olagliga avdrag från löner eller olagligt undanhållande av förmåner är inte tillåtet. 

3.5 Arbetstider och helgdagar

Arbetstider och antalet övertidstimmar måste följa tillämpliga nationella lagar och branschstandarder. Alla anställda har rätt till minst en dags ledighet under varje sju dagars period.

Beordrad övertid får inte krävas rutinmässigt eller regelbundet.

Alla anställda har rätt till lagstadgad betald ledighet med lämplig ersättning för sjukledighet, föräldraledighet och lagstadgad semester, med mera.

3.6 Föreningsfrihet & kollektivförhandlingar

Alla anställda har rätt till föreningsfrihet, och att delta i kollektiva förhandlingar utan risk för repressalier, hot eller trakasserier. 

3.7 Diskriminering

Ingen diskriminering är tillåten på grund av nationalitet, hudfärg, graviditet, religion, etnicitet, kön, ålder, civilstånd, sexuell läggning, sjukdom, funktionshinder eller fackförenings- och politisk- tillhörighet i samband med rekrytering, lönesättning, befordran, fördelning av arbetsuppgifter, kompetensutveckling eller uppsägning.

Om en leverantör anställer migrerande arbetstagare måste de få samma rättigheter och behandlas på samma villkor som de lokala anställda.

3.8 Trakasserier

Alla anställda måste behandlas med värdighet och respekt. Ingen förnedrande behandling eller kroppslig bestraffning är tillåten, vare sig fysisk, psykisk, verbal eller sexuell. 

4. Arbetsvillkor

4.1 Hälsa

Leverantörerna måste tillhandahålla en hälsosam arbetsmiljö för de anställda och möta eller överträffa alla tillämpliga nationella och internationella lagar och förordningar som rör hälsa.

Alla anställda måste ha fri tillgång till rent dricksvatten, hygieniska toaletter och omklädnadsutrymmen. 

4.2 Säkerhet

Leverantörerna måste tillhandahålla en säker arbetsmiljö för alla anställda. Leverantörerna måste uppfylla eller överträffa alla tillämpliga nationella och internationella lagar och bestämmelser som rör säkerhet och arbetsmiljö. 

Verksamheten ska bedrivas i lämpliga lokaler som följer medarbetarnas rätt till en säker arbetsmiljö.

Arbetsplatserna skall vara utrustade med tillräckliga och tydligt identifierade nödutgångar, brandlarm, utrymningsplaner, nödbelysning och brandsläckare. Ingen del av utrymningsvägen får blockeras.

Alla medarbetare måste få nödvändig hälso- & säkerhetsutbildning för de uppgifter de utför. Lämplig skyddsutrustning och första hjälpen-material måste finnas.

Leverantörerna måste aktivt vidta åtgärder för att förebygga olyckor och tillbud.

4.3 Boendeförhållanden

Om leverantören tillhandahåller boende/sovsalar för anställda måste de följa gällande lagar och bestämmelser som rör hälsa och säkerhet.

5. Miljö

5.1 Miljötillstånd

Leverantörerna måste ha alla relevanta miljö- och drifttillstånd, licenser och förteckningar som krävs enligt nationell lagstiftning.

5.2 Kemikalier

Varor som produceras av leverantörer får inte innehålla några ämnen som utgör en fara för anställda eller konsumenter.

Behållare för kemikalier skall märkas på rätt sätt och förvaras på ett säkert sätt. Säkerhetsdatablad på det nationella språket måste följas och göras tillgängliga på arbetsplatsen.

5.3 Avfallshantering

Allt avfall, inklusive utsläpp av avloppsvatten och till luft som kan skada miljön eller människors hälsa, måste förvaras, hanteras, kontrolleras, bortskaffas och behandlas ansvarsfullt och i enlighet med lokala bestämmelser (om tillämpligt).

6. Förbud mot människohandel

Leverantörens verksamhet får inte förknippas med någon form av människohandel, varken direkt eller indirekt.

7. Antikorruption

Leverantörer får inte tolerera, tillåta eller delta i mutor, korruption, och/eller oetiska affärsmetoder, vare sig i kontakter med offentliga tjänstemän eller enskilda personer inom den privata sektorn. Leverantörer förväntas vidta aktiva åtgärder för att motverka mutor och korruption.

8. Ledningssystem

Leverantörer förväntas sträva efter kontinuerlig förbättring med avseende på uppförandekoden. Arbetet med att säkerställa att koden följs måste utföras på ett organiserat och systematiskt sätt.

Leverantörens ledning ansvarar för att säkerställa genomförande och efterlevnad av uppförandekoden, och för att samla in information och vidta åtgärder om uppförande­koden inte följs.

9. Inspektioner och efterlevnad

9.1 Öppenhet och samarbete

Sandéns Security Printing förväntar sig att alla leverantörer respekterar uppförandekoden och aktivt gör sitt yttersta för att säkerställa efterlevnad i sin egen verksamhet och i sina egna leveranskedjor. Sandéns Security Printing förväntar sig också öppenhet och samarbete.

9.2 Inspektioner

Sandéns Security Printing förbehåller sig rätten att genomföra aviserade inspektioner när som helst på de arbetsplatser som producerar varor eller tillhandahåller tjänster för Sandéns Security Printings räkning. Genom särskild överenskommelse kan parterna också komma överens om att oanmälda inspektioner kan genomföras. Revisioner kan utföras av Sandéns Security Printings egen revisionspersonal eller av en oberoende tredje part som utses av Sandéns Security Printing. Vid revisioner kräver Sandéns Security Printing obegränsad tillgång till lokaler och relevant dokumentation samt möjlighet att intervjua anställda.

Leverantörernas efterlevnad av uppförandekoden kan också utvärderas genom självbedömning. Sandéns Security Printing förbehåller sig rätten att när som helst kräva att en leverantör genomför en bedömning av sin verksamhet enligt en definierad bedömningsmall.

9.3 Avvikelser och förbättringsåtgärder

Om avvikelser från Sandéns Security Printings uppförandekod identifieras eller är kända, måste de åtgärdas omedelbart av leverantören.